Poučení spotřebitelů o jejich právu odstoupit od smlouvy

Zboží zasílejte prosím vždy na adresu provozovny - Lazecká 27/20.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  prodávajícího: Pegas pro Váš vůz s.r.o, IČ: 03847853, DIČ: CZ03847853, místem podnikání Olomouc, Dukelská 931/5. Adresa pro doručování: Pegas pro Váš vůz s.r.o, Lazecká 27/20, Olomouc, 779 00, e-mail: grulichova@pegasdily.cz, a to formou jednostranného právního  jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo   e-mailem). Můžete  použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy  před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do  14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který  jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,   pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo  k  odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je po předchozí domluvě předejte na adrese  Pegas pro Váš vůz s.r.o., Lazecká 27/20, Olomouc, 779 00, tel. 585 229 208 , e-mail: grulichova@pegasdily.cz,. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponesete  přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

2.5. Montované zboží nelze vrátit v zákonné lhůtě o odstoupení od kupní smlouvy.